Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti Auto Motiv, s.r.o. pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu www.bmweshop.sk

 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinností pri predaji tovarov spoločnosti Auto Motiv, s.r.o. („predávajúci“) a platia/sú účinné pri kúpe tovarov v internetovom obchode www.bmweshop.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Auto Motiv, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 3932/61, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 926 732, zapísaná  v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 35344/B, DIČ: 2021985977, IČ DPH: SK2021985977, email: eshop@auto-motiv.sk, kontaktná osoba: Ing. Rastislav Frešo, tel. č.: 0902 935 303. Potvrdením s oboznámením sa s obchodnými podmienkami a s ich akceptáciou sa obchodné podmienky stávajú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 • Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ
so spotrebiteľom.

Objednávka je úkon kupujúceho smerujúci k naplneniu jeho vôle uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická  osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby
pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Doručovateľ – je subjekt uvedený na stránke www.bmweshop.sk a ktorého si kupujúci môže zvoliť na dodanie objednaného tovaru, pričom sa jedná o subjekt, , ktorého predmetom činností je poskytovanie poštových, kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.

Predávajúci je spoločnosť Auto Motiv, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 3932/61, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 926 732, zapísaná  v OR vedenom OS BA I., odd.: Sro, vl. č.: 35344/B

 

 • Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára objednáva tovar, ktorý si vybral. Pred objednaním tovaru a/alebo i počas procesu objednávky je kupujúcemu umožnené registrovať sa za účelom zjednodušenia komunikácie v budúcnosti ako za účelom byť informovaný o rôznych nových produktoch a iných marketingových akciách. Registrácia nie je podmienkou objednania produktu a kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie. V prípade, že má záujem o registráciu a vyplní požadované údaje vo formulári, môže mu byť na ním určenú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzovací e-mail, link a po jeho odkliknutí/potvrdením sa registrácia stáva platnou. Kupujúci si vyberie produkt, ktorého hlavné vlastnosti, popis výrobku, cena a pod. sú uvedené v rámci internetovej stránky bmweshop.sk pri konkrétnom produkte, na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.bmweshop.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní objednávkový formulár (email, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si druh a počet produktov (prípadne spresní parametre produktu, pokiaľ sú ponúkané rôzne vyhotovenia produktu) a vyberie ponúkaný spôsob platby (napr. platobná karta, gopay, vopred platba na účet, dobierka, v hotovosti pri osobnom prevzatí) a spôsob doručenia ako aj subjekt, ktorý bude doručovať. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.bmweshop.sk sú záväzné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber produktu zo strany Kupujúceho, ktorý dobrovoľne, slobodne, po zrelom uvážení vybral požadovaný produkt a objednal si ho. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a súčasne súhlasí so zasielaním reklamných a propagačných informácií o nových produktoch a akciách. Bez potvrdenia akceptácie obchodných podmienok nie je objednávka platná a účinná.
 2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na  internetovej stránke www.bmweshop.sk. Prijatie tohto návrhu je odoslanie objednávky kupujúcim. Následne predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie bezodkladne po jeho doručení potvrdí na zadaný email kupujúceho. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú sám uvedie do formulára sa zmluva považuje za uzavretú. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú a uvedenú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou uvedenou v potvrdení objednávky podľa výberu kupujúceho jedným zo spôsobov uvedených v čl. 5 týchto obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhania ľudského faktora/ systému, v prípade napadnutia stránky protiprávnym konaním zo strany neoprávnenej osoby, či z dôvodu inej neoprávnenej zmeny stránky zo strany neoprávnenej osoby.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar spôsobom a v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Postupnosť jednotlivých krokov vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy postupujúce podľa týchto obchodných podmienok má kupujúci vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, prípadne ich spätne opraviť, upraviť alebo objednávku ako celok zrušiť. Potvrdená objednávka bude uložená u predávajúceho a súčasne bude odoslaná i na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.
 5. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. Nákup v e-shope môže byť podmienený registráciou v e-shope, pričom kupujúci je v takomto prípade povinný uviesť požadované údaje.
 6. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad ), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje) a pokiaľ je to obvyklé pri konkrétnom tovare, tak i poučenie o spôsobe nakladania s tovarom, spôsobe skladovania, používania a pod. Uvedenie podstatných informácií o produkte môže byť realizované aj odkazom na príslušnú internetovú stránku, kde sú uvedené skutočnosti týkajúce sa konkrétneho produktu. V prípade straty napr. návodu môže kupujúci požiadať predávajúceho o jeho zaslanie na e-mailovú adresu, prípadne o zaslanie adresy, kde je možné návod nájsť.
 7. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na adresu eshop@auto-motiv.sk alebo na tel. čísle 02/43637728.

 

 • Ceny
 1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % a všetkých ostatných daní. V prípade zmeny sadzby DPH bude účtovaná platná sadzba DPH v čase vystavenia daňového dokladu. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. 
 2. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do termínu uvedeného pri konkrétnej akcií, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Konečná cenaje uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

 • Dodacie podmienky

 

 1. Tovar, ktorý je v internom sklade predávajúceho, je expedovaný spravidla najneskôr do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, je vždy označený pojmom "NIE JE SKLADOM" alebo "NA DOTAZ" a jeho dostupnosť je potrebné overiť u externého dodávateľa a predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodania, pokiaľ nie je možné dodať tovar do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. Tovar je zasielaný prostredníctvom poštového doručovateľa/kuriéra uvedeného na stránke www.bmweshop.sk
 3. Výška poštovného a balného je uvedené pri konkrétnom doručovateľovi/kuriérovi a potvrdené kupujúcim v rámci objednávky. . Pri nákupe nad 100 € hradí balné predávajúci.

 

 • Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi a to formou ponúkanou v rámci e-shopu a to napr.:

 1. Platobnou kartou,
 2. Prostredníctvom GoPay,
 3. na dobierku– výška ceny za dobierku bude uvedená v zhrnutí objednávky a bude potvrdená kupujúcim,
 4. v hotovosti v prevádzke predávajúceho,
 5. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK910900000000505721899, SWIFT: GIBASKBX , alebo priamym vkladom na uvedený účet v banke, pričom kupujúci musí uviesť pri tomto spôsobe úhrady v tomto bode riadne variabilný symbol uvedený mu zo strany predávajúceho.

Poplatky súvisiace s platbou kartou, prostredníctvom GoPay, prevodom na účet, ktoré vzniknú kupujúcemu si znáša v plnom rozsahu kupujúci.

 

 • Záruka, záručný list
 1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Predávajúci môže poskytnúť záruku a podmienky záruky písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 3. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
 5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:
 6. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
 7. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 8. uplynutím záručnej doby tovaru,
 9. neodborným, neobvyklým, neprimeraným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 10. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo v dôsledku nedbanlivosti či úmyslu zo strany kupujúceho.

 

 • Zhoda s kúpnou zmluvou

 

Predávaná vec musí mať dohodnutú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, vyhotovenie a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. 

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.  

 

 • Nevyzdvihnutie a neprevzatie objednanej zásielky
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov v prípade neúspešného doručenia objednávky, v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar na určenom mieste neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 9 týchto obchodných podmienok, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 
 3. Kupujúci má nárok na osobné prevzatie tovaru v lehote 30 dní, po uplynutí bude objednávka stornovaná.

 

 • Prevzatie tovaru
 1. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať, v opačnom prípade poruší kúpnu zmluvu. Pri prevzatí tovaru kupujúci preverí neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa a vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 2. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol a vhodnými dôkazmi (fotodokumentáciou) zabezpečí dôkazy.

 

 • Reklamácia a jej uplatnenie
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 4. Predávajúci určí, o akú vadu sa jedná ako aj spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota je zachovaná, ak predávajúci telefonicky, písomne, na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr v posledný deň lehoty oznámi vybavenie reklamácie a požiadať kupujúceho o prevzatie veci. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 6. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 7. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 8. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
 9. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:


Auto Motiv, s.r.o.
Panónska cesta 3932/61
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
e-mail: eshop@auto-motiv.sk
tel.: 02/43637728

 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv
  zo zodpovednosti za vady.
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Auto Motiv, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Ústredný inšpektorát
Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99  Bratislava
e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk
tel. č.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

fax: +421 2 534 14 996

 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný
na stránke http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • Odstúpenie od zmluvy
 1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, nesmie však tovar používať alebo nakladať s ním tak, že dôjde k jeho opotrebeniu. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, doručiť na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch najneskôr v posledný deň určenej lehoty alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 5. Tovar od kupujúceho nemôže byť zasielaný na dobierku, ani iným spôsobom vyžadujúcim od predávajúceho povinnosť úhrady pred prevzatím, takýto tovar nebude prevzatý a doručenie bude neúčinné z dôvodov na strane kupujúceho, ktorý poruší svoju povinnosť vrátiť tovar.
 6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú:

 - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.                              

 

 • Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI  pre  Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
tel.:  02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
e-mail: ba@soi.sk, http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 • Záverečné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.bmweshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.
  Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 11. 2017.

 

 

 

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:

Auto Motiv, s.r.o., Panónska cesta 3932/61, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 926 732,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro ,Vložka č.: 35344/B,

DIČ: - 2021985977

IČ DPH: SK2021985977

Telefón: 02/43637728

E-mail: eshop@auto-motiv.sk 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  ..............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

……………………………………………

Podpis – Meno a priezvisko